Våra Möten

Stortinget (årsmöte) äger rum senast 30 april.
Till Stortinget är alla medlemmar inbjudna. I samband med stortinget ordnar vi någon form av festlighet samt god mat.

Extra Storting (extra årsmöte) när viktiga beslut ska fattas som ändring i stadgar mm. kan ett extra Storting äga rum.

Styrelsemöten har som grund den första tisdagen som infaller på jämn vecka i varje månad. Plats för dessa mötet växlar men äger vanligtvis rum hos någon i styrelsen på Adelsö.


Alsnu vikingar Stadgar

STADGAR FÖR ALSNU VIKINGAR
Stadgar antagna 29 mars och 20 april 2012

Stadgar för den ideella föreningen Alsnu Vikingar

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Alsnu Vikingar (tidigare Alsnu Skeppslag), bildad 17:e september 2000.

§ 2 Föreningens säte
Föreningens säte är Adelsö, Ekerö kommun.

§ 3 Föreningens ändamål
Alsnu Vikingar är en religiöst och politiskt obunden ideell förening.
Verksamhetens syfte är att genom experimentell arkeologi väcka och utveckla intresset för vikingatida hantverk och levnadssätt.

Verksamheten bedrivs i första hand för föreningens medlemmar, i andra hand för allmänheten och skall ta sig uttryck i både praktisk och teoretisk handling.

Att inbjuda liknande vikingatida föreningar till Alsnu Vikingars aktiviteter och sammankomster.

Att samla kunskap om tillverkning av vikingatida kläder, byggnader och övrigt vikingatidsrelaterat hantverk mm.

Att skapa en tidsenlig miljö kring verksamheten i form av en vikingatida gård vilket ger medlemmar och utomstående besökare inspiration till fördjupning och utveckling av vikingatida levnadssätt, hantverk och vikingatida kultur.

§ 4 Sammansättning 
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 5 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmötet och styrelsen.

§ 6 Firmateckning
Föreningen tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utvald person. 

§ 7 Verksamhets och räkenskapsår
Föreningen verksamhets och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 8 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpningen av dessa stadgar inte väcka åtal i allmän domstol.

Tvist om tillämningen av dessa stadgar skall i stället avgöras i demokratisk ordning inom föreningen.

§ 9 Stadgeändring
Ändring av stadgarna avgörs med två tredjedels (2/3) majoritet av två på varandra följande årsmöten, varav det första skall vara ett ordinarie utlyst årsmöte. Minst en månad skall förflyta mellan dessa årsmöten. 

Såväl medlem som styrelseledamöter kan ge förslag till ändringar av stadgarna vilket skall ske skriftligt.

§ 10 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs enhälligt beslut av samtliga röstberättigade vid ordinarie årsmöte, eller tre fjärdedels (3/4) majoritet av röstande på två varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie utlyst årsmöte. 

I beslut om upplösning av föreningen skall tillgångar och eventuella skulder justeras och behållningen användas till ett av föreningen bestämt kulturellt ändamål av vikingatida karaktär.

§ 11 Medlemskap
Varje enskild fysisk person med intresse för föreningens målsättning och visioner kan bli medlem i Alsnu Vikingar. 

Medlemskap i Alsnu Vikingar beviljas av styrelsen efter muntlig eller skriftlig ansökan härom. 

Medlemskap kommer att kunna beviljas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

Varje medlem äger en röst.

Medlemmarna är föreningens ansikte utåt och skall därför alltid uppträda på ett sådant sätt att föreningens rykte ej skadas. 

Personer som på ett betydelsefullt sätt aktivt eller passivt bidragit till föreningens verksamhet kan av föreningen utnämnas till hedersmedlemmar på livstid. 

Utnämningen av en hedersmedlem beslutas av årsmötet.

§ 12 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet. Årsavgiften skall betalas enligt årsmötets beslut.

§ 13 Utträde ur föreningen Alsnu Vikingar 
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligt eller muntligt anmäla detsamma och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som ej betalat medlemsavgiften enligt årsmötets beslut anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen i fråga avförs från medlemsförteckningen.

§ 14 Uteslutning ur föreningen 
Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åtaganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Uteslutning får ej ske förrän medlemmen getts möjlighet att yttra sig i frågan inom av styrelsen angiven tid, minst fjorton dagar från det att denne fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

§ 15 Tidpunkt för årsmötet
Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, skall äga rum senast den 30:e April.
Kallelse till årsmötet skall meddelas skriftligt, per fax eller via e-post till medlemmarna två (2) veckor innan årsmötet. Röstning avgöres med enkel majoritet, vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande. 

Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning av föreningen eller sammanslagning med annan förening eller annan viktig fråga för föreningen skall detta anges i kallelsen till årsmötet.

Övriga meddelanden anslås på anslagstavlan vid affären och vid färjeläget. 

§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelse får ge förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. 

§ 17 Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmöte
Medlem som betalat medlemsavgift enligt årsmötets beslut och under mötesåret fyller 18 år har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Vid enskilda fall kan styrelsen bevilja röstning genom fullmakt. Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på årsmötet.

§ 18 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 Valbarhet
En röstberättigad medlem är valbar till styrelsen och till valberedningen.

§ 20 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av protokolljusterare och rösträknare på mötet.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.

7 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för räkenskapsåret.

8 Revisorns berättelse över verksamhetsåret/räkenskapsåret.

9 Fråga om ansvarsfrihet under den tid revisionen avser.

10 Fastställande av medlemsavgiften.

11 Fastställande av verksamhetsplan samt budgetplan för det kommande verksamhetsåret/räkenskapsåret.

12 Fastställande av antalet styrelseledamöter.

13 Val av styrelseledamöter.

14 Val av två firmatecknare i styrelsen.

15 Val av ordinarie revisor.

16 Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner.

17 Mötets avslutande.

§ 21Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Kallelse skall ske skriftligen, via fax eller e-post till medlemmarna en (1) vecka före det extra årsmötet. Extra årsmötet kan endast besluta om ärenden vilka angivits i kallelsen. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar begär detta. 

En hemställan om extra årsmöte skall innehålla skälen för en sådan begäran. När styrelsen har mottagit en sådan begäran om extra årsmöteskall styrelsen inom fjorton (14) dagar kalla till ett extra årsmöte som skall hållas senast en (1) månad efter det att begäran inkommit till styrelsen.

§ 22 Valberedning
Valberedningen består av två (2) personer valda av årsmötet. Valberedningen skall senast fyra (4) veckor före ordinarie årsmöte tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut om de vill kandidera till nästa mandatperiod. 

Senast två (2) veckor innan årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. Förslagen biläggs kallelsen till årsmötet.

§ 23 Revision
Årsmötet utser en ordinarie revisor som väljs för perioden fram till nästkommande årsmöte. Årsmötet kan även utse en revisorssuppleant för samma period.

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötets styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Föreningen räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en (1) månad före årsmötet. 

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret samt lämna till styrelsen en revisionsberättelse senast fjorton (14) dagar före årsmötet.

§ 24 Styrelsen
Årsmötet utser styrelsen för mandatperioden fram till nästa ordinarie årsmöte. Bland dessa styrelseledamöter utses i personval av årsmötet även två firmatecknare.

Styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen utser inom sig själv ordförande och övriga poster. Mandattiden för ordförande är ett (1) år och för övriga styrelseledamöter och suppleanter två (2) år. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter kallats och då minst hälften (3) av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

Styrelsens ledamöter och suppleanter är under mandatperioden befriade från medlemsavgiften vilken betalas av föreningen.

Röstning genom fullmakt i för föreningen viktiga styrelseärenden kan om särskilda skäl föreligger beviljas medlem i styrelsen, skäl är sjukdom, arbete eller annan starkt tvingande frånvaro.

Ordinarie styrelsemedlem skall närvara vid minst femtio (50) % av styrelsemötena under verksamhetsåret. Suppleanter skall närvara vid minst tjugofem (25) % av styrelsemötena under verksamhetsåret, förutom de gånger de ersätter ordinarie styrelsemedlem.

Giltigt skäl att inte närvara är sjukdom, arbete eller annan starkt tvingande frånvaro.

Vid frånvaro skall ordinarie styrelsemedlem kontakta suppleant som då ersätter ordinarie styrelsemedlem vid dennes frånvaro, om ingen suppleant kan ersätta frånvaron av ordinarie styrelsemedlem skall i det fall antalet ledamöter understiger tre (3) styrelsemötet ställas in.

§ 25 Förvaltning och donationsmedel
Av kontanta donationsmedel bildas en fond om inte annat anges. Donationer i form av annat än kontanta medel skall förvaltas och användas på det sätt som donatorn angivit. Donationsmedel förvaltas eller placeras enligt styrelsens förslag till årsmötet eller extra årsmötet.